Στείλτε μας το άρθρο σας και θα αναρτηθεί αυτόματα! Τον τίτλο βάλτε τον στο Subject.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

5.000 θέσεις για πτυχιούχους με επιδότηση σε εταιρείες!

Οσοι άνεργοι επιλεγούν θα εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Διέξοδο σε νέους πτυχιούχους έως 35 ετών δίνει το "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών", που προωθεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι...
...η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών του εξωτερικού. Οι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση του ΟΑΕΔ πρέπει να έχουν ηλικία έως 35 ετών και να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος. Ακόμη θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα και να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο θα περιγραφούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις μήνες σε δέσμευση.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους πρώτους 12 μήνες ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους 12 μήνες όσον αφορά στους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών. Τα τρία βασικά βήματα για τις επιχειρήσεις
  • Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/ ) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2.

  • Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος οφείλει εντός πέντε εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η επιχείρηση είναι προβληματική, αλλά λειτουργεί και ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

  • Μετά την εγκριτική απόφαση η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την εγκριτική απόφαση. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε "αναμονή" διάρκειας επτά (7) ημερών, μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη καταχωρίζεται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια του προγράμματος θα αποφασιστούν από τον διοικητή του ΟΑΕΔ.

ethnos.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: